කාඩ් කුට්ටම

අන්තිම තුරුම්පුව ?
එහෙම එකක් නෑ.
තුරුම්පු දාන්න තියා මම ඔමි බලන්නෙත් නෑ.
මම දැන් බූරුවා ගහනවා.
වාසනාව මාව දිනවාවි…. කියලා හිතන් ඉන්නවා.
ඒත අවාසනාවට දැන් මේ කුට්ටමේ බූරුවා නෑ.
බූරුවා හිටපු ඒ දවස් වල මම ඔහේ තුරුම්පු දැම්මා.
ඔමි ගහන්න එලි වෙනකන් බලන් හිටියා.
ඒ සෙල්ලම පරාදයි.
අනේ කවුරු හරි පුලුවන්නම්
මට එක සෙල්ලමක් දිනන විදිහ කියන්ට.
කාඩ් කුට්ටමම නැතත්
බූරුවා කොලයවත් මගේ කරගන්ට.
මුළු ජීවිතයෙම සතුටින් ඉන්ට!

ප.ලි – යන්තම් තේරෙන්නෙ නැති එකක් ලිව්වා.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: