ඔබ දන්නවානම්

මම දන්නවා ඔයාගෙ හැටි
ඔයා වෙනස් වෙන්නෙ නෑ.
ඔයාට ඕනෙ දිනන්න.
ඔයා දන්නවා නම් මගේ හැටි.
මාත් වෙනස් වෙන්නෙ නෑ.
මම පරදින්නෙ ඔයාට දිනන්න.

ප.ලි – වෙනස් වන ලෝකයේ වෙනස් නොවන එකම දෙය වෙනස් වීමයි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: