අඹ මලුත් පිපී දස අත

මල්සරාට හී විදින්න
සතර අතේ පිපි අඹ මල්…
පහුගිය කල් වලට වඩා
මේ කාලේ පුදුම වෙනස්…
එහෙනම් සැරසෙව්!
ඊළග වසන්ත කාලෙට
තව දෙතුන් දොහොකින්
කා හැකි කාට කාටත්!
ඔව් ඔව් අමු අඹ
කන කෙනාගෙ මූණ ඇඹුල්වෙන
බලන් ඉන්න උන්ගෙ කටට කෙළ උනන

.ලිමේ සැරේවත් කමුද අඹ?

1 Comment (+add yours?)

  1. කුරුටු ගෑ ගී පවුර
    Feb 03, 2015 @ 17:01:05

    අමු අඹ කියන්නේ වැදගත් කෑමක් අසුරයා……… කන වුන්ට නවත්තන්නේ කොයි වෙලේද කියලා හිතෙනවාලු…. බලාගෙන ඉන්න උන්ට කන්නේ කොයි වෙලේද කියලා හිතෙනවාලු…

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: