හීන කතන්දර

අරනෝලිස් ආතා විසින් පහත හීන දැක ඇත.

1. විශාල නාගයෙක් පැමිණ කටට අත දමා තමාගේ මැණික ගන්න කියු අතර එය නොපැකිලිව ලබා ගන්නා ලදී.
2. කළු ඇතෙක් පිච්ච වගේ පොඩි මලක් අරන් ආවා.
3. ජම්බු ගහේ ලේනෙක් යනවා.
4. ලොකු කිරි පිරවපු කළයක් වෙලේ තිබ්බා.
5. බූරු ඇදේ නිදාගෙන ඉදිද්දි දිව්‍යාංගාවක් ඇවිත් නළලට තොත්තුවක් දුන්නා. (සරම විතරයි ඇදන් හිටියෙ.)
6. පහළ ළිදේ රත්තරං කළයක් මතු වුණා. (බොලොක්කයක් නෑ.)
7. තාත්තා ලස්සන සුදු සරමක් අරගෙන කැවිලි පෙවලි අරං බලන්න එනවා.

ඵ සදහා එයට පහත ප්‍රතිඵල අත්වන බව ප්‍රසිද්ධ ජෝතිෂ්‍යවේදී මරතේලිස් ආතා විසින් ප්‍රකාශ කරන ලදී.

1. නාග රාජං ගච්චං මාණික්‍ය රත්නං
නගච්ඡේ රික්ත හස්තේන
මරණං නියතං යථා මතාඃ
වරහන් ඇතුළේ වරු තුනයි

2. පුෂ්ප මේධං හස්ති ගතේන තේන
ජීවිතං භවතු නිෂ්ඵලං
මරණං නියතං යථා මතාඃ
වරහන් ඇතුළේ වරු තුනයි

3. ලේනං වේනං ජම්බු මස්තකේන
මරණං නියතං යථා මතාඃ
වරහන් ඇතුළේ වරු තුනයි

4. පූර්ණ කුම්භං කෙතේ ඔබ්බේහී
මරණං නියතං යථා මතාඃ
වරහන් ඇතුළේ වරු තුනයි

5. උඩු කයේන නිර්වස්ත්‍රං
දිව්‍යාංගනාං චුම්බනං ලලාටේ
මරණං නියතං යථා මතාඃ
වරහන් ඇතුළේ වරු තුනයි

6. රං කුම්භං භවං ජල මස්තකේන
නහී වේනං බොලොක්කේන
මරණං නියතං යථා මතාඃ
වරහන් ඇතුළේ වරු තුනයි

7. ඉදං මේ ඥාතී නං හෝතූ
සුකිතා හෝන්තු ඤාතයෝ
මරණං නියතං යථා මතාඃ
වරහන් ඇතුළේ වරු තුනයි

බා ගන්න –  අරේ මරේ හීන

උපුටා ගැනීම – දුරකථන නාමාවලිය

ප.ලි – හීන ශාත්‍රය යනු ඉතා පැරණි ඍෂිවරුන්ගෙන් පැවත එන්නකි.

%d bloggers like this: