ඔබ දන්නවානම්

මම දන්නවා ඔයාගෙ හැටි
ඔයා වෙනස් වෙන්නෙ නෑ.
ඔයාට ඕනෙ දිනන්න.
ඔයා දන්නවා නම් මගේ හැටි.
මාත් වෙනස් වෙන්නෙ නෑ.
මම පරදින්නෙ ඔයාට දිනන්න.

ප.ලි – වෙනස් වන ලෝකයේ වෙනස් නොවන එකම දෙය වෙනස් වීමයි.

%d bloggers like this: